Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on R4 Korjausurakointi Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 12.2.2019. Viimeisin muutos 12.2.2019.

 

1. Rekisterinpitäjä

R4 Korjausurakonti Oy
Valimotie 21
00380 Helsinki
y-tunnus: 2703131-7
www.r4.fi

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Oskari Lemmetty
oskari.lemmetty@r4.fi
+358 50 439 7321
 

3. Rekisterin nimi

R4 Korjausurakonti Oy:n markkinointi- ja verkkopalvelun käyttäjärekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käsitellään asiakas- tai rekrytointisuhteen ylläpitoon sekä yhteydenottoihin vastaamiseen, perustuen oikeutettuun etuun, lakisääteisiin velvotteisiin sekä henkilön suostumukseen hänen lähettäessään yhteydenottopyynnön R4 Korjausurakointi Oy:n verkkosivuilla osoitteessa ww.r4.fi. Tietoja käsittelevät R4 Korjausurakointi Oy ja R4 Korjausurakointi Tampere Oy Suostumuksen perusteella palvelun käyttötietoja käsitellään lisäksi käyttötutkimuksen tekemiseen sekä asiakkaan yhteystietoja yrityksen palvelujen markkinointiin.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito potentiaalisiin asiakkaisiin tai työnhakijoihin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • henkilön antama nimi

  • henkilön antama sähköpostiosoite

  • henkilön kirjoittama viesti

  • verkkoyhteyden IP-osoite 

Rekisterinpitäjä säilyttää yllä mainittuja tietoja toistaiseksi. Tietoja voidaan muokata ja poistaa kohdan 9 ja 10 mukaisesti.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille ilman asiakkaan suostumusta.

Asiakkaan ostaessa jonkin R4 Korjausurakointi Oy:n yhteistyökumppanin tuotetta tai palvelua, on rekisterinpitäjällä oikeus ilmoittaa ostoon tarvittavat tiedot yhteistyökumppanille. Asiakas saa halutessaan yhteystiedot kyseisestä yrityksestä ja heidän rekisteriselosteestaan. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).